600,000 تومان2,000,000 تومان
890,000 تومان2,390,000 تومان
890,000 تومان2,390,000 تومان
390,000 تومان1,190,000 تومان
800,000 تومان2,300,000 تومان
340,000 تومان950,000 تومان

سانتافه 3500 (2010-2013)

کمک جلو راست سانتافه

850,000 تومان2,450,000 تومان
850,000 تومان2,250,000 تومان

سانتافه 2700 (2008-2010)

لنت ترمز چرخ جلو سانتافه

490,000 تومان1,890,000 تومان
1,200,000 تومان4,200,000 تومان
696,000 تومان713,000 تومان
680,000 تومان712,000 تومان