جدید
1,650,000 تومان2,200,000 تومان
800,000 تومان1,900,000 تومان
800,000 تومان1,900,000 تومان
690,000 تومان2,690,000 تومان

اپتیما (TF) (2013-2016)

کمک فنر جلو چپ کیا اپتیما

690,000 تومان2,690,000 تومان
850,000 تومان1,750,000 تومان

اپتیما (TF) (2013-2016)

کوئل سر شمع کیا اپتیما

390,000 تومان1,290,000 تومان
390,000 تومان590,000 تومان
390,000 تومان990,000 تومان
360,000 تومان980,000 تومان
7,200,000 تومان12,700,000 تومان