950,000 تومان2,100,000 تومان
790,000 تومان1,690,000 تومان
690,000 تومان2,690,000 تومان

اپتیما (TF) (2013-2016)

کمک فنر جلو چپ کیا اپتیما

690,000 تومان2,690,000 تومان
390,000 تومان590,000 تومان
390,000 تومان590,000 تومان
390,000 تومان590,000 تومان
300,000 تومان550,000 تومان
300,000 تومان550,000 تومان
490,000 تومان890,000 تومان
590,000 تومان890,000 تومان
490,000 تومان890,000 تومان
490,000 تومان890,000 تومان
900,000 تومان2,800,000 تومان
750,000 تومان1,800,000 تومان
1,150,000 تومان2,300,000 تومان
1,250,000 تومان2,800,000 تومان
750,000 تومان1,900,000 تومان